สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) กรณีการนำเลขหมายหมวด 06 0XXX XXXX กำหนดเป็นเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่สำหรับพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ (แบบไม่จำกัดพื้นที่)

ตามที่ สำนักงาน กสทช. ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) กรณีการนำเลขหมายหมวด 06 0XXX XXXX กำหนดเป็น เลขหมายโทรศัพท์ประจำที่สำหรับพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ (แบบไม่จำกัดพื้นที่) โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 มีกำหนดปิดรับความคิดเห็นในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 นั้น

สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนเลขหมายโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) กรณีการนำเลขหมายหมวด 06 0XXX XXXX กำหนดเป็นเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่สำหรับพื้นที่ให้บริการทั่วประเทศ (แบบไม่จำกัดพื้นที่) ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/23/2018 10:37:21 AM)

Download

Page views: 393