สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ 1.6 – 10.6 กิกะเฮิรตซ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถี่กว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband) จำนวน 2 ฉบับ

ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวกับการใช้คลื่นความถี่ 1.6 – 10.6   กิกะเฮิรตซ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม ประเภทแถบความถี่กว้างยิ่งยวด (Ultra-wideband) จำนวน 2 ฉบับ ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ไปแล้ว นั้น

สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฉบับดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปความคิดเห็นสาธารณะซึ่งมีผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อไปของ กสทช.เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังจากผ่านการพิจารณาของ กสทช. แล้วต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/26/2018 11:17:21 AM)

Download

Page views: 388