สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม ระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2561 รวมทั้งได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพมหานคร นั้น

สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว พร้อมเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว โดย กสทช. ในคราวการประชุม ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการกระจายเสียงระบบเอเอ็ม แล้ว ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/30/2018 9:32:32 AM)

Download

Page views: 352