สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุกิจการประจำที่ และ ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ

 ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ และ ประกาศ กสทช. ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 10 กิกะเฮิรตซ์ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง แผนความถี่วิทยุ กิจการประจำที่ ย่านความถี่ 13 กิกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ร่วมกันระหว่างกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการประจําที่ และกิจการประจําที่ผ่านดาวเทียมกับกิจการเคลื่อนที่ (ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ไปแล้วนั้น

สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ ร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็น และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีแนวทางการปรับปรุงประกาศ กสทช. ดังกล่าว เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังผ่านการพิจารณาของ กสทช. แล้วต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/30/2018 2:12:02 PM)

Download

Page views: 405