สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2)

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2561 จนถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 นั้น

สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) และนำเสนอคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อพิจารณาแล้ว ในคราวการประชุม กสทช. ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และตารางแนวทางการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะฯ และเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดข้อห้ามการการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2)

ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบถ้อยสรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/10/2019 2:53:15 PM)

Download

Page views: 450