สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง ข้อกำหนดด้านวิชาชีพวิศวกรสำหรับผู้รับใบอนุญาต ประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่สาม


 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/14/2019 4:17:47 PM)

Download

Page views: 514