สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่มีต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)

Download

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (15/4/2563 16:46:57)

Download