สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่มีต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/15/2020 4:46:57 PM)

Download

Page views: 356