สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปการปรับปรุงประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2563 นั้น
     ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
     1. รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์
     2. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการอนุญาตให้จัดตั้งหน่วยตรวจสอบเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ซึ่งสำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาดำเนินการภายหลังจากการรับฟังคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปแล้ว
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/4/2020 10:53:54 AM)

Download

Page views: 371