สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ในระหว่างวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 โดยจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 – 14.30 น. ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช. ไปแล้ว นั้น
    สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการโอนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเผยแพร่สรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับและจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมผลการพิจารณาของ กสทช. และแนวทางในการดำเนินการต่อไป เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ภายหลังจากที่ผ่านการพิจารณาของ กสทช. แล้ว ต่อไป

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/23/2020 1:34:41 PM)

Download

Page views: 428