สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่ (ฉบับที่ 2)

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/30/2020 3:55:15 PM)

Download

Page views: 404