สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้คลื่นความถี่ (ฉบับที่ 2)

Download

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (30/12/2563 15:55:15)

Download