สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่องเงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2564ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ที่ผ่านมานั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง เงื่อนไขมาตรฐานในการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับและจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช.ฯ ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณาของ กสทช. และแนวทางในการดำเนินการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ภายหลังจากที่ผ่านการพิจารณาของ กสทช. แล้ว ต่อไป
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (1/29/2021 3:51:38 PM)

Download

Page views: 393