สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)

     ตามที่สำนักงานกสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563 โดยจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศกสทช. ดังกล่าวแล้ว นั้น
     ที่ประชุม กสทช. ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package)ฉบับแก้ไขปรับปรุง และรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศกสทช. ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
     สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปที่มีต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/15/2021 4:48:19 PM)

Download

Page views: 397