สรุปการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่และ(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศกสทช. เรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual)

     ในการประชุมกสทช. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของกสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคมตามเอกสารที่สำนักงานกสทช. เสนอดังนี้
     1. เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่{(ร่าง) ประกาศกสทช.ฯ}
     2.  เห็นชอบรูปแบบ แนวทาง ระยะเวลา และเอกสารในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ ทั้งนี้ ให้สำนักงาน กสทช. นำร่างประกาศดังกล่าวไปจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553
     3. เห็นชอบหลักการของ (ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (MNP Porting Process Manual){(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการฯ} ซึ่งออกภายใต้ข้อ 13 ของ(ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ โดยให้นำหลักการที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบกับผู้ใช้บริการไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะร่วมกับ (ร่าง) ประกาศ กสทชฯ ดังกล่าว
     ต่อมาสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทชฯ และ (ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่10 มีนาคม 2564
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำรายงานสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) กสทช.ฯ และ(ร่าง) หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการฯ เพื่อประกาศให้สาธารณะชนทราบต่อไป

 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (3/29/2021 3:17:13 PM)

Download

Page views: 368