สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานการคำนวณอัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคม พ.ศ. 2564 และร่างประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราค่าตอบแทนการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมที่เป็นอัตราอ้างอิง พ.ศ. 2564

Download

  • ตารางสรุปผลการรับฟังฯ-ร่างประกาศมาตรฐานการคำนวณ-2564.pdf
  • ตารางสรุปผลการรับฟังฯ-ร่างประกาศอัตราอ้างอิง-2564.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/13/2021 5:00:33 PM)

Download

Page views: 352