สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานบัญชีแยกประเภทในกิจการโทรคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับและจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปผลการรับฟังคามคิดเห็นสาธารณะ พร้อมผลการพิจารณาของ กสทช. และแนวทางการดำเนินการต่อไป เผยแพร่บนเว็ปไซต์ของสำนักงาน กสทช. ภายหลังจากที่ผ่านการพิจารณาของ กสทช. แล้วต่อไป

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/27/2021 12:50:47 PM)

Download

Page views: 340