สรุปผลการรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF และในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ VHF

    ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้การรับฟังความคิดของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ การปรับปรุงประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF และในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ VHF ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม 2564ถึงวันที่ 5 กันยายน 2564 ไปแล้ว นั้น
     ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 20/2564 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานของ กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
     1. รับทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF และในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ VHF 
     2. เห็นชอบร่างสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF และในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ VHF และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป 
     3. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เกี่ยวกับมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องวิทยุคมนาคม ในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF และในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ VHF ดังนี้ 
     3.1 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF สำหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด 
     3.2 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางบก ย่านความถี่ VHF/UHF สำหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด และ/หรือข้อมูล 
     3.3 (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ทางทะเล ย่านความถี่วิทยุ VHF
     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสา

Download

  • สรุปผลการรับฟัง-แนวทาง-เครื่องวิทยุคมนาคมในกิจการเคลื่อนที่ทางทะเล-ย่านความถี่วิทยุ-VHF.pdf
  • สรุปผลการรับฟัง-แนวทาง-ย่านความถี่-VHFUHF-สำหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด.pdf
  • สรุปผลการรับฟัง-แนวทาง-ย่านความถี่-VHFUHF-สำหรับการสื่อสารประเภทเสียงพูด-และหรือ-ข้อมูล.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/13/2021 11:23:30 AM)

Download

Page views: 255