สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ไปแล้วนั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดแล้ว จึงเห็นควรเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวให้ผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะเผยแพร่สรุปผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการของ กสทช. ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป
 

Download

  • สรุปความคิดเห็น.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/17/2022 10:54:54 AM)

Download

Page views: 359