ผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้เผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง แผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2565) ลงบนเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ไปแล้วนั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการ       ต่อร่างประกาศ กสทช. เสนอต่อที่ประชุม กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันอังคารที่ 10  พฤษภาคม 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าว และ ผลการพิจารณาของกรรมการ กสทช. ตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอ
     ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงาน กสทช. จึงขอเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางการดำเนินการต่อร่างประกาศ กสทช. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/17/2022 3:59:55 PM)

Download

Page views: 321