สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยได้เปิดรับฟังเป็นการทั่วไป ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโทรทัศน์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ รวมทั้งแจ้งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เพื่อขอให้แจ้งเวียนร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แก่ประเทศสมาชิกภายใต้ความตกลง RCEP เพื่อให้ข้อคิดเห็น ซึ่งได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2565 – 31 พฤษภาคม 2565 (ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน) พร้อมทั้งได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 จนเสร็จสิ้นแล้ว นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้รวบรวมและสรุปความคิดเห็นสาธารณะต่อ ร่างประกาศ กสทช. ฉบับดังกล่าว ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ และนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 16/2565 เมื่อเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว และมีมติเห็นชอบต่อสรุปผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและแนวทางดำเนินการต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ตามที่ สำนักงาน กสทช. เสนอ 
    ในการนี้ สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งให้ทราบสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่าง
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (7/4/2022 1:16:38 PM)

Download

Page views: 338