สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2565 และจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศฯ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2565 โดยสำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ดังกล่าวแล้ว นั้น
     กสทช. ในการประชุมครั้งที่ 29/2565 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ได้มีมติเห็นชอบ รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปและผลการพิจารณา/แนวทางดำเนินการต่อไปของ กสทช. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
     สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปและผลการพิจารณา/แนวทางดำเนินการต่อไปของ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมในลักษณะจัดชุด (Package) ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/7/2022 4:31:02 PM)

Download

Page views: 361