สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ ร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมในลักษณะการขายส่งบริการและการขายต่อบริการ

     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมในลักษณะการขายส่งบริการและการขายต่อบริการ ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม 2565 – วันที่ 14 กันยายน 2565 และได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่องร่างประกาศฯ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 นั้น
     สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. เรื่อง การประกอบกิจการโทรคมนาคมในลักษณะการขายส่งบริการและการขายต่อบริการ ดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะพร้อมผลการพิจารณาและแนวทางการดำเนินการต่อไปของ กสทช. เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังจากการพิจารณาของ กสทช. ต่อไป
 
 
 
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/13/2022 10:21:12 AM)

Download

Page views: 306