สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 2)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้คลื่นความถี่ 5.925 - 6.425 กิกะเฮิรตซ์ และ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมที่อนุญาตให้มีการใช้งานเป็นการทั่วไป (ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยได้จัดทำสรุปความคิดเห็นต่อร่างประกาศดังกล่าวที่ได้รับทั้งหมดเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. แล้ว นั้น

     ที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบสรุปผลการรับฟัง ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปต่อร่างประกาศ กสทช. ทั้ง 3 ฉบับดังกล่าว และเห็นชอบผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการต่อไปของ กสทช.

     ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปพร้อมแนวทางการดำเนินการปรับปรุงร่างประกาศดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

Download

  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ-เรื่อง-(ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-มาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ฯ.pdf
  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ-เรื่อง-(ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-หลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมฯ.pdf
  • สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ-เรื่อง-(ร่าง)-ประกาศ-กสทช-เรื่อง-หลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ฯ.pdf

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/11/2023 1:38:33 PM)

Download

Page views: 285