สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (ฉบับที่ 2)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ (ฉบับที่ 2) (ร่างประกาศฯ) โดยได้ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ของสำนักงาน กสทช. และส่งหนังสือเชิญชวนไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น โดยการส่งเอกสารโดยตรง ช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 20 เมษายน 2566 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ณ ห้อง Jubilee Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ และได้จัดการประชุมดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์พร้อมกันด้วย เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น
     บัดนี้ การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับ และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังจากผ่านการพิจารณาของที่ประชุม กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (4/26/2023 1:58:02 PM)

Download

Page views: 239