สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

     ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) (ร่างประกาศฯ) โดยได้ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนผ่านทางเว็บไซต์ และช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ของสำนักงาน กสทช. และส่งหนังสือเชิญชวนไปยังผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม นักวิชาการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และสภาองค์กรของผู้บริโภค เพื่อขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศฯ ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการยื่นเอกสารแสดงความคิดเห็น โดยการส่งเอกสารโดยตรง ช่องทางจดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมานั้น

     บัดนี้ การดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างประกาศฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. อยู่ระหว่างวิเคราะห์ความคิดเห็นที่ได้รับ และจะนำเสนอต่อที่ประชุม กสทช. เพื่อพิจารณาต่อไป โดยสำนักงาน กสทช. จะนำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ พร้อมผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. หลังจากผ่านการพิจารณาของที่ประชุม กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไป

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (10/30/2023 9:23:54 AM)

Download

Page views: 112