สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่ได้รับต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

     ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ดำเนินการเผยแพร่ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง การยืนยันตัวตนและข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะจากผู้ประกอบการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนผู้ใช้บริการทั่วไป ผ่านช่องทางไปรษณีย์และช่องทางออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 โดยมีกำหนดปิดรับความคิดเห็นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. และผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.30 น. ไปแล้ว นั้น
      สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฯ  ที่ได้รับทั้งหมดแล้ว จึงเห็นควรเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะดังกล่าวให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปรับทราบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะเผยแพร่สรุปผลการพิจารณา/แนวทางการดำเนินการของ กสทช. ให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (11/14/2023 1:31:27 PM)

Download

Page views: 116