สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสำธำรณะ ต่อ (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง กำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่...)

     ด้วย กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 ได้พิจารณา เรื่อง ความคิดเห็นสาธารณะต่อการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ มีมติ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. รับข้อคิดเห็นของที่ประชุมไปพิจารณาทบทวนประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ในประเด็นเรื่องการให้อำนาจดุลพินิจ กสทช. ตามข้อ 5 วรรคสี่ และข้อ 28 (3) รวมทั้งประเด็นการคำนวณระยะเวลาการออกอากาศซ้ำ ตามข้อ 6 ของประกาศดังกล่าว และนำเสนอที่ประชุม กสทช. พิจารณาอีกครั้ง
     ประกอบกับ กสทช. ในคราวการประชุมครั้งที่ 22/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ได้พิจารณา เรื่อง ทบทวนการแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ มีมติ เห็นชอบตามผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมการการจัดให้มีบริการกระจายเสียง โทรทัศน์ และโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและเสมอภาค สำหรับคนพิการ ผู้มีความต้องการที่หลากหลาย และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตามเอกสารที่สำนักงาน กสทช. เสนอ ดังนี้
     1. ยืนยันตาม (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการฯ (ฉบับที่…) ในประเด็นการให้อำนาจดุลพินิจ กสทช. ดังนี้
    1.1 กำหนดให้อำนาจ กสทช. เปลี่ยนแปลงระยะเวลาที่กำหนดให้
ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีบริการโทรทัศน์ที่มีบริการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการได้ตามที่เห็นสมควรและเป็นการเหมาะสมตาม (ร่าง) แก้ไขประกาศการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการฯ ข้อ 5 วรรคสี่
     1.2 กำหนดเหตุจำเป็น เหตุขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย ที่ผู้รับใบอนุญาตฯ ไม่สามารถจัดทำบริการโทรทัศน์ที่จัดให้มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ตาม (ร่าง) แก้ไขประกาศการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการฯ ข้อ 28 (3)
     2. เห็นชอบให้แก้ไขข้อกำหนดการคำนวณระยะเวลาการออกอากาศซ้ำ รายการที่จัดให้มีบริการตามข้อ 5 ของประกาศการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการฯ โดยให้มีระยะเวลาการออกอากาศซ้ำตามประกาศการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการฯ ฉบับที่ 3 การคิดสัดส่วนรายการที่จัดให้มีบริการตามข้อ 5 ในกรณีที่รายการใดมีการออกอากาศซ้าให้คิดคานวณระยะเวลาเฉพาะการออกอากาศซ้ำไม่เกินสองครั้ง และให้เพิ่มข้อความ “... โดยให้พิจารณาความเหมาะสมและความหลากหลายของช่วงเวลาในการออกอากาศ เพื่อคำนึงถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์” ดังนี้
     “ข้อ 6 การคิดสัดส่วนรายการที่จัดให้มีบริการตามข้อ 5 ในกรณีที่รายการใดมีการออกอากาศซ้ำให้คิดคำนวณระยะเวลาเฉพาะการออกอากาศซ้ำไม่เกินสองครั้ง โดยให้พิจารณาความเหมาะสมและความหลากหลายของช่วงเวลาในการออกอากาศ เพื่อคานึงถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์”
     3. เห็นชอบการแก้ไข (ร่าง) ประกาศการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการ (ฉบับที่...) ทั้งนี้ มอบหมายให้สำนักงาน กสทช. จัดทำ (ร่าง) แก้ไขประกาศการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการฯ เพื่อนำส่งไปประกาศราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป นั้น
     ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ 1. ทางการรับฟังความคิดเห็นทั่วไประหว่างวันที่ 4 มกราคม 2566 – 2 กุมภาพันธ์ 2566 และ 2. ทางการประชุมรับฟังความคิดเห็น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ณ หอประชุมสายลม 5021 ชั้น 2 อาคารหอประชุม สำนักงาน กสทช. (สำนักงานใหญ่) กรุงเทพฯ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งได้แจ้งทางการแก้ไขหรือเหตุผลต่อการจัดทำ (ร่าง) แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการฯ ที่ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุม กสทช. แล้ว เพื่อประกาศให้สาธารณชนทราบต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (12/22/2023 4:18:20 PM)

Download

Page views: 85