สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2)

      ตามที่สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง อัตราขั้นสูงของค่าบริการและการเรียกเก็บเงินค่าบริการล่วงหน้าในกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ 2) (ร่างประกาศฯ) ระหว่างวันที่ 18 กันยายน – 20 ตุลาคม 2566 โดยสำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นจากเอกสารแสดงความคิดเห็น และเผยแพร่สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อรายงานให้สาธารณชนทราบในเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นั้น
      สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำ (ร่าง) สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ และเสนอร่างประกาศฯ ภายหลังจากการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติเห็นชอบร่างประกาศฯ ทั้งนี้ ให้นำประกาศดังกล่าวเสนอประธาน กสทช. เพื่อลงนามก่อนนำไปลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป และเห็นชอบต่อ (ร่าง) สรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ ก่อนนำไปเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กสทช. ต่อไป  ในการนี้ สำนักงาน กสทช. จึงขอแจ้งสรุปผลการพิจารณาของ กสทช. ต่อร่างประกาศฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะได้นำร่างประกาศฯ ดังกล่าว ไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป
 

Download

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (2/21/2024 9:50:02 AM)

Download

Page views: 106