สรุปมติที่ประชุม กสทช. 12/2562

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • รายงาน-กสทช-12-62.pdf

Create by  - สำนักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ.)  (7/31/2019 9:14:15 AM)

Download

Page views: 569