สรุปมติที่ประชุม กสทช. 5/2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
วันพุธที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 

Download

  • รายงาน-กสทช-5-63.pdf

Create by  - สำนักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ.)  (4/15/2020 11:27:43 AM)

Download

Page views: 597