สรุปมติที่ประชุม กสทช. 12/2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

  • บันทึกความเห็นแนบท้ายรายงาน-กสทช-12-2564.pdf
  • รายงาน-กสทช-12-64-(ลงเว็บ)-ล่าสุด.pdf

Create by  - สำนักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ.)  (7/12/2021 9:16:42 AM)

Download

Page views: 756