สรุปมติที่ประชุม กสทช. 21/2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔
วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๒ อาคารอำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
 
 

Download

  • รายงาน-กสทช-21-64.pdf

Create by  - สำนักประธานกรรมการและการประชุม (ปบ.)  (11/26/2021 2:29:36 PM)

Download

Page views: 448