สรุปมติที่ประชุม กสท. 18/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 18/2559
วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเอ็กซิมแบงค์

 

Download

Create by  -   (10/5/2016 12:36:04 PM)

Download

Page views: 126