สรุปมติที่ประชุม กสท. 9/2559

รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 9/2559
วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม2559
ณ ห้องประชุม ชั้น25 อาคารเอ็กซิมแบงค์

Download

  • ไฟล์เอกสารความเห็นแย้ง.pdf
  • บันทึกข้อความเพิ่มเติม.pdf
  • รายงานการประชุม.pdf

สร้างโดย  - 2fellows  admin (20/6/2559 18:24:34)

Download