สรุปมติที่ประชุม กสท. 14/2558

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 14/2558
วันจันทร์ ที่ 27 เมษายน 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเอ็กซิมแบงค์
 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

สร้างโดย  - 2fellows  admin (1/4/2559 16:18:24)

Download