สรุปมติที่ประชุม กสท. 15/2558

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 15/2558
วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเอ็กซิมแบงค์
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

Download

สร้างโดย  - 2fellows  admin (1/4/2559 16:13:05)

Download