สรุปมติที่ประชุม กสท. 23/2558

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
ครั้งที่ 23/2558
วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเอ็กซิมแบงค์

Download

สร้างโดย  - 2fellows  admin (1/4/2559 15:25:06)

Download