การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ

วันที่ 6 มีนาคม 2562 กสทช. รศ. ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดและกำกับดูแลโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ พร้อมทั้งรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างประกาศฯ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 

Create by  -   (3/7/2019 1:24:47 PM)