การประชุมแนวทางการออกอากาศ “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562”

วันที่ 26 มีนาคม 2562 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. และ ผศ. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และกรมประชาสัมพันธ์ จัดการประชุมแนวทางการออกอากาศ “งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงความสำคัญต่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการออกอากาศงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้แก่ผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโครงข่าย เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความถูกต้อง ณ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 (หลักสี่) 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (3/28/2019 4:38:17 PM)