งานเสวนา เรื่อง แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจสื่อและกิจการโทรทัศน์ขึ้น

วันที่ 4 เมษายน 2562 กสทช. ผศ. ดร. ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนา เรื่อง แนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีต่อธุรกิจสื่อและกิจการโทรทัศน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ความรู้และประสบการณ์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเชี่ยวชาญในธุรกิจโทรทัศน์ยุคเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยี (Disruptive Technology) โดยมีวิทยากรร่วมบรรยาย ประกอบด้วย นายพีรธน เกษมศรี ณ อยุธยา หัวหน้าสายงานการพาณิชย์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด หม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรี ยุคล Ms. Sohni Kaur Director, Strategy an Development, APAC, Netflix ฯลฯ ณ โรงแรม s31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (4/5/2019 2:47:48 PM)