พิธีถวายราชสักการะและบวงสรวงฯ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กสทช. ครบรอบ 8 ปี

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 พล.อ. สุกิจ ขมะสุนทร ประธาน กสทช. พร้อมด้วย กสทช. เลขาธิการ กสทช. ผู้บริหาร และพนักงาน กสทช. ร่วมพิธีถวายราชสักการะและบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระรูปจอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ร่วมทั้งสักการะศาลพระภูมิชัยมงคล และเปลี่ยนผ้าผูกต้นโพธิ์ใหญ่ เนื่องในวันสถาปนา กสทช. ครบรอบ 8 ปี ณ สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (10/8/2019 8:48:50 AM)