ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชีการจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์”

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดหลักสูตรอบรมสัมมนาร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสร้างความเข้าใจในการจัดทำบัญชีให้กับผู้จัดทำบัญชีสำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกำหนดให้เป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD) ของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยมีที่ปรึกษาโครงการเพื่อสนับสนุนงานการสอบทานการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์เป็นวิทยากรหลักสูตร

สำนักงาน กสทช. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “ความรู้เกี่ยวกับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี การจัดทำบัญชีการจำแนกรายได้ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอารีย์ ฮอลล์ ชั้น 22 โรงแรมเดอะควอเตอร์อารีย์ บาย ยูเอชจี โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หมายเหตุ: ให้ผู้เข้ารับการอบรม Download เอกสารประกอบการบรรยายมาด้วยตนเอง เนื่องจากสำนักงานฯ ไม่แจกเอกสารประกอบการบรรยาย

** ผู้เข้ารับการอบรมที่จะมีสิทธิได้รับชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตกับสภาวิชาชีพบัญชี ต้องเข้ารับการอบรมและมีการลงชื่อครบถ้วนทั้งภาคเช้าและบ่าย พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรจากสำนักงาน กสทช.เรียบร้อยแล้ว

Download

  • เอกสารประกอบฯ.pdf
  • สรุปรายชื่อและลำดับที่ของผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม.pdf

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (18/11/2562 15:06:25)