พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ผศ. ดร. ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระหว่างสำนักงาน กสทช. กับหน่วยงานจัดอบรม 14 หน่วยงาน พร้อมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้บริหารหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตในการจัดอบรมฯ โดยการลงนามร่วมกันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ให้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม คำนึงถึงประโยชน์สาธารณะ ส่งเสริม สนับสนุน การประกอบอาชีพสื่อสารมวลชนในรูปแบบต่างๆ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (12/19/2019 9:40:22 AM)