การรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไป ต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2)

วันที่ 17 มกราคม 2563 ผศ. ดร.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. เป็นประธานเปิดการประชุม รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บเงินรายปีเข้ากองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ (ฉบับที่ 2) โดยเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำส่งเงินรายปีเข้ากองทุน ให้มีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน และเพื่อส่งเสริมผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ขนาดเล็กให้สามารถแข่งขันในตลาดโทรทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างประกาศ กสทช. ดังกล่าวต่อไป ณ อาคารหอประชุมชั้น 2 สำนักงาน กสทช.

Create by  - กัญยาณี  กล้วยเลี้ยง (1/17/2020 3:36:13 PM)

Download