พิธีถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะผู้บริหารสำนักงาน กสทช. เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ พระอนุสาวรีย์จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช เนื่องในโอกาสวันสื่อสารแห่งชาติ ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (8/4/2020 1:45:15 PM)

Download