ขอเชิญร่วมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาทิศทางแนวโน้มรูปแบบการให้บริการและแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงในอนาคต

     ด้วย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) โดยสำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ ร่วมกับ บริษัท เออีซี แอดไวซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินโครงการศึกษาทิศทาง แนวโน้ม รูปแบบการให้บริการ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงในอนาคต เพื่อศึกษา แนวโน้มสภาพอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงสำหรับนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงในอนาคตที่เหมาะสมกับประเทศไทย ขณะนี้การดำเนินโครงการฯ ในส่วนของการศึกษา วิเคราะห์ มีความก้าวหน้าใกล้แล้วเสร็จ จึงจัดให้มีการประชุมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สรุปผลการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มสภาพอุตสาหกรรมวิทยุกระจายเสียงของต่างประเทศและประเทศไทย ตลอดจนแนวโน้มของรูปแบบการให้บริการแบบจำลองทางธุรกิจ และข้อเสนอแนะแนวทางการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงสำหรับประเทศไทยในอนาคต แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวและบุคคลที่มีความสนใจเพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป
     เพื่อเข้าร่วมการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ โซนเอบี สโมสรทหารบก ถนนวิภาดี-รังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยทั้งนี้โปรดตอบรับการเข้าร่วมประชุมโดยสามารถ ลงทะเบียนรายบุคคลได้ที่ (คลิ๊ก) หรือ QR Code ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563


 

 
ผู้ประสานงานโครงการฯ: นางสาว หทัยรัตน์ จันทร์ล้ำเลิศ
โทร. 099-491-4956 E-mail: [email protected]

Download

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (5/8/2563 11:37:19)

Download