การประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ต่อ (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศวันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำนักงาน กสทช. โดยสำนักกิจการดาวเทียมสื่อสาร (ดบ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) ต่อ (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ โดยมีนายเสน่ห์ สายวงศ์ วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต ให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงตามประกาศของสำนักงาน กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ และหลักเกณฑ์การใช้ช่องสัญญาณดาวเทียมต่างชาติในการให้บริการในประเทศ ซึ่งสำนักงาน กสทช. จะนำผลการประชุมในครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง (ร่าง) คู่มือสำหรับประชาชนดังกล่าวต่อไป ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

 

Create by  - มนฑินี  ผดุงวิทยากร (8/10/2020 8:30:11 AM)