"แบบสอบถาม“ แนวทางการประเมินตัวชี้วัดระดับความสามารถในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม”

สำนักงาน กสทช. ได้ดำเนินการจ้างสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APar) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์เชิงลึกแนวทางการกำกับดูแลในยุคเทคโนโลยีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี ภูมิทัศน์ด้านการแข่งขัน และจัดทำแนวทางการประเมินตัวชี้วัดระดับความสามารถในการแข่งขันในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย จึงขอรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะถึงความเหมาะสมของรูปแบบการจัดทำตัวชี้วัด จากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุง พัฒนากฎหมายและการกำกับดูแลของไทยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ได้จนถึงวันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

***(คลิ๊กเพื่อ) ทำแบบสอบถามรับฟังความเห็นและเอกสารประกอบการจัดทำตัวชี้วัดระดับความสามารถในการแข่งขัน***
 

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (6/11/2021 4:47:23 PM)