บัญชีรายชื่อผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน ที่ยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุน (ครั้งที่ 4) เพิ่มเติม

     ด้วยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้ประกาศกำหนดวันยื่นคำขอรับการสนับสนุนผู้ประกอบกิจการกระจายเสียง บริการชุมชนที่มีคุณภาพ (ครั้งที่ 4) ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งเสริมชุมชนที่มีความพร้อม และสนับสนุนผู้ประกอบกิจการบริการชุมชนที่มีคุณภาพ พ.ศ. 2560 โดยกำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบกิจการสามารถยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุนได้ ภายในระยะเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ซึ่งปัจจุบันได้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่น แบบคำขอดังกล่าวแล้ว
     สำนักงาน กสทช. จึงได้จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการชุมชน ที่ยื่นแบบคำขอรับการสนับสนุน (ครั้งที่ 4) และเอกสารประกอบคำขอครบถ้วน เพื่อประกาศให้ชุมชนในเขตพื้นที่การให้บริการของสถานีที่ยื่นแบบคำขอ สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานของสถานีว่าเป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ หลักเกณฑ์ หรือเงื่อนไขของการทดลองประกอบกิจการหรือไม่ โดยสามารถส่งข้อมูลการตรวจสอบ โดยนำส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ณ สำนักงาน กสทช. สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) หรือนำส่งทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน กสทช. ([email protected]) ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร PDF (Portable Document Format) ภายในกำหนดระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศบัญชีรายชื่อฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคำขอรับการสนับสนุนตามกฎหมาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักการอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (ปส.) สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 02 271 7600 ต่อ 5305, 5309, 5322, 5339

Download

สร้างโดย  - มหิตถีห์  จักราบาตร (18/1/2565 15:22:30)

Download