การประชุมเชิงปฏิบัติการ “U.S. - Thailand 6 GHz Spectrum Virtual Workshop”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. Mr. Michael Heath อุปทูตรักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และ Ms. Verinda Fike, USTDA Regional Director for the Indo-Pacific ร่วมกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “U.S. - Thailand 6 GHz Spectrum Virtual Workshop” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 6 GHz การให้ความรู้และมุมมองประสบการณ์ตรงจากการใช้งานจริง และการใช้อุปกรณ์และแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ต (IoT) ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ด้วยระบบ Virtual Meeting

ทั้งนี้ นายเสน่ห์ สายวงศ์ วิศวกรเชี่ยวชาญพิเศษ เป็นผู้แทนสำนักงาน กสทช. ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการอนุญาตและกำกับดูแลด้านการจัดสรรคลื่นความถี่ย่าน 6 GHz ของไทย ซึ่ง กสทช. ได้พิจารณาเห็นชอบเชิงนโยบายให้กำหนดคลื่นความถี่ย่าน 5.925 -6.425 GHz เป็นคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้ใช้เป็นการทั่วไป (unlicensed uses) ส่วนย่าน 6.425-7.125 GHz อยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการจัดสรรโดยคำนึงถึงผลการประชุมใหญ่ระดับโลกว่าด้วยวิทยุคมนาคม ภายใต้กรอบสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU World Radiocommunication Conferences: WRC) ซึ่งคาดว่าข้อมติจากผลการประชุม WRC-23 ในปี 2566 จะสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลคลื่นความถี่ 6 GHz ของไทยเพิ่มเติมต่อไป

Create by  -   (2/18/2022 3:03:58 PM)

Download

Page views: 449