การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) ด้านเศรษฐศาสตร์ (กลุ่มนักวิชาการ) ต่อกรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 – 13.00 น. ได้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวงจำกัด (Focus Group) กรณีการรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (บริษัท AWN) และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท TTTBB) ด้านเศรษฐศาสตร์ (กลุ่มนักวิชาการ) โดยมีนักวิชาการ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ ผู้ประกอบการ หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็น

Create by  - มหิตถีห์  จักราบาตร (8/22/2023 2:38:50 PM)

Download

Page views: 88